گالری تصاویر آزمایشگاه آب و خاک رویانا(شرکت ترنم سبز زاینده رود)

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359