اخبار جلسات آموزشی

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود( توزیع کننده سموم بایر آلمان )

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

 

جهات دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان موردنظر کلیک نمایید.

 

جلسه آموزشی با حضور آقای مهندس داوودی   

از طرف شرکت هامون بذر زرین

96/10/07

   حضور کارشناسان شرکتZYTEXهندوستان

از طرف شرکت سبز محصول داتیس

86/09/19