عوامل بیولوژیک

 شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود( توزیع کننده سموم بایر آلمان )

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

عوامل بیولوژیک

مایکوریزا

XPLORER ترکیبی از سه نوع قارچ مایکوریزای متفاوت می باشد

می تواند با محدوده زیادی از گیاهان زراعی هم زیستی داشته باشند

 

بی تی

* برای کنترل سنین اولیه لارو پروانه ها
* برای کنترل سنین اولیه لارو سخت بالپوشان