معرفی فرمون ها

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود( توزیع کننده سموم بایر آلمان )

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

روش های مبارزه بیولوژیک با هدف معرفی و توسعه روش های نوین کنترل غیرشیمیایی آفات و بیماری های گیاهی به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار و در راستای برنامه ریزی سازمان حفظ نباتات، کاربرد استراتژی مدیریت تلفیقی آفات، بکارگیری تمام امکانات لازم جهت کنترل آفات ، بیماری ها و علف های هرز و کاربرد تجهیزات مبارزه غیرشیمیایی و به زودی همه عوامل بیولوژیک ماکرو ، ارائه می شود که برخی از آن ها به شرح زیر است.

نمونه بسته بندی فرمون

 

ردیف

نام فرمون

نام لاتتین

1

کرم میوه تابستانه

Adoxophyes orana

2

کرم طوقه بر

Agrotis exclamationis

3

کرم طوقه بر

Agrotis ipsilon

4

کرم طوقه بر( شب پره زمستانه)

Agrotis segetum

5

سرشاخه خوار هلو

Anarsia lineatella

6

جوانه خوار درختان میوه

Archips rosana

7

شب پره گاما

Autographa gamma

8

مگس میوه شرقی

Bactrocera dorsalis

9

مگس میوه انبه

Bactrocera zonata

10

پروانه میخک

Cacoecimorpha probubana

11

مگس میوه مدیترانه ای (نر)

Ceratitis capitata

12

مگس میوه مدیترانه ای (ماده)

Ceratitis capitata f

13

کرم ساقه خوار برنج

Chilo suppressalas

14

کرم آلو

Cydia funebrana

15

کرم سیب

Cydia pomonella

16

مگس جالیز(ciliates)

Dacus ciliatus

17

مگس زیتون

Dacus oleae

18

مگس جالیز

Dacus persicus  

19

کرم خاردار پنبه

Earis  insulana

20

کرم گلوگاه انار

Ectomyeloas ceratoniae

21

کرم به

Euzophera bigella

22

کرم قوزه پنبه

Heliothis absulota

23

کرم قوزه پنبه

Heliothis armigera

24

کرم پیله خوار نخود

Heliothis viriplasa

25

خوشه خوار ذرت

Heliothis zea

26

پروتئین هیدرولیزات راسل

Hydrolized proteins

27

       پروتئین هیدرولیزات سایونیا

Hydrolized proteins biobeit  

28

چوبخوار پسته

Kermania pistaciella

29

مینوز لکه گرد سیب

Leocoptera scitella

30

خوشه خوار انگور

Lobesia botrana

31

ابریشم باف ناجور

Lymantria dispar

32

پودر جذب کننده مگس

Maxi bait

33

مگس جالیز خربزه

Myopardalis pardalina

34

سوسک شاخدار خرما

Oryctes elegans

35

ساقه خوار اروپایی ذرت

Ostrina nubilalis

36

جوانه خوار زیتون

Palpita unionalis

37

پروانه زنبور مانند

Paranterna tabaniformis

38

کرم سرخ پنبه

Pectinophora gossypiella