کلینیک گیاه پزشکی رویانا

راههای ارتباطی با کلینیک گیاه پزشکی رویانا( شرکت ترنم سبز زاینده رود ) 

 03137501020
 09162040560 

 آزمایشــگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی رویانا

با اخذ مجوز از مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، طیف وسیعی از خدمات و مشاوره ها در زمینه مشکلات مربوط به سلامتی گیاهان را ارایه می نماید:
- دریافت نمونه های گیاهی و تشخیص عوامل زنده و غیرزنده بر اساس بررسی علایم و نشانه های ظاهری و در نهایت صدور نسخه گیاهپزشکی
- در موارد مشکوک، کشت عوامل بیماریزا به منظور تشخیص دقیق تر بیماری
-جداسازی نماتدها از خاک با استفاده از روش های سانتریفیوژ و سینی (tray)
- انجام بازدید از مزارع، گلخانه ها و باغات، به منظور نظارت بر اجرای صحیح روش های مدیریت آفات و بیماری ها
- تهیه گزارشات کامل از بیماری های شایع و همه گیر در کشت های اصلی زارعان منطقه
- ارایه راهکارهای مناسب برای کنترل آفات و بیماری ها در بهترین زمان و با کمترین هزینه
- مشاوره در زمینه کاربرد بهینه کودها و سموم کشاورزی، آگاه نمودن کشاورز از خطرات مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی بر سلامت انسان و اثرات نامطلوب زیست محیطی
- توصیه غذایی مناسب سالانه بر اساس نوع محصول و موجودی خاک (بر اساس آزمون خاک)
- تشویق و ترغیب کشاورزان جهت اجرای تناوب زراعی، عملیات به زراعی، استفاده از روش های کنترل بیولوژیک مناسب و روش های صحیح زراعی و باغی در تمامی مراحل کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات
- جمع آوری آفات و بیماری ها و علف های هرز شایع در منطقه
-قرار دادن مطالب کاربردی در سایت و کانال شرکت
-توزیع بروشور و کتابچه های آموزشی در مورد آفات و بیماری های شایع در منطقه و روش های کنترل آن ها
- چاپ مطالب علمی و تخصصی در مجلات کشاورزی

 

 

  نام و نام خانوادگی   

 

سمت سازمانی  ایمیل مدرک تحصیلی 

 

زهرا کاظم زاده  

 

 

مسئول کلینیک گیاه پزشکی رویانا 

 

 Kazemzadeh65@gmail.com کارشناسی ارشد حشره شناسی

ارغوان کمالی 

 

کارشناس کلینیک گیاه پزشکی رویانا 

 

  Arghavan_kamaly@yahoo.com   دکترا بیماری شناسی

 

مصطفی جمالی 

 

کارشناس کلینیک گیاه پزشکی رویانا

jamalimgh@gmail.com کارشناسی ارشد بیماری شناسی


فاطمه سیدین 


کارشناس کلینیک گیاه پزشکی رویانا 


آقای شهباز 


کارشناس کلینیک گیاه پزشکی رویانا   Aliakbar.shahbaz61@gmail.com کارشناس ارشد باغبانی