شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516004

031-37516002

031-37515855

031-37515359

نکات فني مهم در ساخت محيط داخل گلخانه
 
نـور‎ ‎
 
با توجه به نقش تعيين کننده نور در فتوسنتز گياه و تأمين بخشي از دماي گلخانه ، تنظيم نور (شدت ، تابش و نوع ‏منبع روشنائي) درون گلخانه با درنظر گرفتن نوع محصول و اقليم منطقه صورت گيرد . لازم به ذکر است که ‏شدت نوري لازم براي گياهان گلخانه اي بين 10000 تا 70000 لوکس مي باشد و استفاده از دستگاه نورسنج ، ‏لوکس متر در گلخانه ها با توجه به شرايط اقليمي منطقه (ابرناکي) الزامي است‎ .‎
 
دمـا
 
با توجه به نقش تعيين کننده دما در فعاليت رويشي و زايشي گياه و افزايش عملکرد محصول و کنترل آفات و ‏بيماريها ، استفاده از تجهيزات کنترل کننده دما با توجه به نوع محصول و اقليم منطقه جهت تأمين دماي مناسب ‏الزامي است . دامنه دماي مناسب تعداد زيادي از محصولات گلخانه اي حداقل 15 درجه و حداکثر 35 درجه ‏سانتيگراد مي باشد . لذا استفاده از تجهيزات جهت کنترل و تأمين دماي مناسب منجمله دماسنجهاي ماکزيمم و مينمم ‏لازم است
 
.‎
رطوبت
رطوبت داخل گلخانه با توجه به نقش آن درافزايش کميت و کيفيت محصول و کنترل آفات و بيماريها ، بايد به نحو ‏مقتضي در حد بهينه کنترل گردد و بهترين ميزان رطوبت نسبي در گلخانه ها حدود 75% مي باشد ، رطوبت ‏نسبي کمتر از 60% توأم با دماي بيشتر از 25 درجه سانتي گراد ، منجر به ريزش غنچه ها و ميوه ها مي گردد . ‏اگر رطوبت نسبي بالاتر از 75% و دما کمتر از 25 درجه سانتيگراد باشد بيماريهاي قارچي افزايش مي يابد . ‏بنابراين استفاده از دستگاه رطوبت سنج الزامي است‎ .‎
 
دي اکسيدکربن
باتوجه به نقش دي اکسيدکربن درافزايش فرآيند فتوسنتز و نهايتاً افزايش عملکرد و با توجه به اينکه حداقل تبادلات ‏گازي بين محيط داخل گلخانه با فضاي باز اطراف (به خصوص در فصول سردسال) صورت مي گيرد تأمين دي ‏اکسيدکربن گلخانه از طرق مناسب (تهويه مناسب ، استفاده از مولدهاي دي اکسيدکربن با اولويت استفاده از ‏سوخت گازي و ...) بسته به نوع محصول توليدي ضروري ميباشد‎.‎
معمولاً غلظت معمول دي اکسيدکربن موجود در محيط گلخانه‎ ppm ‎‏300‏‎ ‎ميباشد . افزايش سطح دي اکسيدکربن ‏بسته به نوع محصول تا حد 1000 الي‏‎ ppm ‎‏1500‏‎ ‎باعث افزايش محصول مي شود . لذا اندازه گيري منظم‎ ‎CO‏2‏‎ ‎در گلخانه‎ ppm ‎‏125‏‎ ‎ـ 25 مي باشد که باعث توقف فعاليت گياه مي گردد‏‎.‎
موارد فني تجهيزات و تأسيسات
ـ اجراي سيستم مناسب تهويه بر اساس اقليم منطقه و نوع محصول
ـ اجراي سيستم سايه انداز با توجه به اقليم منطقه و نوع محصول‎ ‎
ـ اجراي عمليات پيشگيري از گسترش آفات و بيماريها ، رعايت کليه مفاد مقررات قرنطينه نباتي براي واحدهاي ‏توليد محصولات گلخانه اي به ويژه پايه هاي وارداتي الزامي بوده ، ضمناً تعدادي از بندهاي اين مقررات بشرح ‏ذيل مي باشد‎ :‎
‎* ‎تعبيه اتاقک انتظار در محل ورودي گلخانه ها به همراه نصب فن دمنده قوي به منظور جلوگيري از ورود ‏حشرات به داخل محوطه گلخانه و تعبيه حوضچه ضدعفوني‎ ‎
‎* ‎نصب توري هاي ضدحشره در دريچه ها
‎* ‎نصب کارت هاي جذب حشرات
‎* ‎نصب فيلترهاي شني در سر راه پمپاژ آب
‎* ‎رعايت نور مناسب و‎ ...‎
ـ استفاده از بسترهاي مناسب با توجه به نوع محصول و نوع کشت(سيستم خاکي يا هيدروپونيک)‏
ـ استفاده از بسترهاي مناسب و تعبيه زهکش مناسب بسته به نوع سيستم کاشت (خاکي ، هيدروپونيک)‏
ـ رعايت شيب مناسب بستر کشت(شيب طولي و شيب عرضي)‏
ـ ضدعفوني اوليه بستر کشت با مواد مناسب و روش هاي مناسب بر اساس استانداردهاي موجود
ـ تسطيح مناسب بستر
ـ اجراي سيستم هاي نوين آبياري مناسب با نوع محصول و نوع کشت (سيستم خاکي يا هيدروپونيک)‏
ـ تعبيه سيستم هاي گرمايشي مناسب با توجه به اقليم منطقه و نوع محصول و سطح گلخانه
ـ تعبيه سيستم هاي سرمايشي مناسب با توجه به اقليم منطقه و نوع محصول و سطح گلخانه‏
ـ احداث و ايجاد گلخانه جهت ايجاد نهالستان گياهان داروئي همانند گلخانه هاي گل هاي زينتي ، سبزي و صيفي ‏بوده و رعايت موارد فني ذيل الزامي است‎ :‎
‎* ‎ايجاد خزانه هاي توليد براي پايه مادري و استفاده از بذور اصلاح شده
‎* ‎استفاده از هورمون هاي ريشه زايي
‎* ‎استفاده از گلدان هاي پلاستيکي جهت انتقال قلمه هاي ريشه دار گل محمدي
‎* ‎استفاده از جعبه ، شاسي و ... جهت انتقال نشاءهاي گياهان داروئي
ـ در خصوص اجراي طرح ها به ويژه طرح هاي توليد محصولات ارگانيک رعايت موارد فني الزامي است و بهره ‏برداران به گونه اي راهنمايي و هدايت شوند که از موارد ارگانيک و روش هاي بيولوژيک استفاده نمايند‎ . ‎
ـ مجريان استفاده از مواد بيولوژيک و کشت ارگانيک در رابطه با اعطاي تسهيلات و خدمات دولتي در اولويت قرار ‏دارند‎. ‎
ـ دفع علفهاي هرز در داخل و حريم بيروني گلخانه ها تا شعاع مناسب
ـ حذف درختان خشک و آفت زده در شعاع مناسب اطراف گلخانه